Verkoopsvoorwaarden Boomkwekerij De Martelaer Jo

Aanbiedingen,

Voorgaande prijzen en (eventueel) verkoopsvoorwaarden zijn nietig. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop. Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende, te vervangen.

 Bestellingen,

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons toekomen vijf dagen vóór de afhaling. Voor grotere orders vragen we telefonische afspraak. We vragen toch dringend dat U ons 5 dagen laat om ons werk planmatig en ordelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing. Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot het leveren van planten wanneer hij wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heerkracht niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Nochtans zal hij dit per schrift aan de koper moeten melden. Indien de koper in de herfst de rekeningen van het voorgaande seizoen nog niet heeft betaald bij de verkoper of bij enig lid van zijn beroepsvereniging, om redenen welke de verkoper of de beroepsvereniging onvoldoende acht, of indien de inlichtingen betreffende de betaalkracht van de koper onvoldoende zijn, heeft de verkoper het recht de bestelling niet uit te voeren, zonder voor enige schadeloosstelling te moeten instaan en zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven. Indien de koper een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan, afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van ten minste 20% op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft. Nochtans wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 20% van de waarde van de afbestelling. Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende referenties zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

Prijzen,

De prijzen zijn vastgesteld in Euro en gelden “af kwekerij”. Alle quoteringen en facturen opgesteld in vreemde munten, voor het gemak van de klant, zijn niettemin betaalbaar in Euro, aan de tegenwaarde geldig op de besteldatum, zoals vermeld op factuur.

Levering en verzenden,

Alle leveringen zijn bedoeld als ter kwekerij afgenomen en aanvaard, zodat ze reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, zelfs wanneer er franco levering is overeengekomen. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van enige schadevergoeding. Spoorzendingen reizen op risico en kosten van de koper. Een vertraagde of beschadigde zending mag dus maar onder voorbehoud door U aanvaardt worden In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en verlies gedurende de tijd van vervoer. De verkoper kan, gezien de onmogelijkheid op de handelingen toezicht uit te oefenen, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet hergroeien van geleverde artikelen en ook niet voor het resultaat bij het forceren van om het even welke geleverde planten. Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan, bij eventuele vergissing, het bedrag der schadeloosstelling nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort. Verpakking wordt aangerekend en nooit teruggenomen. Lege kisten en paletten kunnen teruggenomen aan de aangerekende prijs doch verminderd met een percentage als tussenkomst voor sleet.

Betalingen,

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar bij afhaling of aflevering van de goederen. Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto, tenzij er een andere overeenkomst bestaat en deze op de factuur vermeld is. Het bedrag van een factuur die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 20 procent ten titel van schadebedingen met 15 procent intrest. Deze verhoging zal steeds minimum 100 € bedragen. Dit schadebeding doet geen enkele afbreuk aan het verschuldigd zijn van alle gerechtskosten. De weigering een levering te betalen geeft aan de verkoper het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de geleverde koopwaren terug te halen. Dit zonder afbreuk aan het hierboven vermelde recht op interesten of schadebeding. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Onverminderd ‘s kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Waarborg,

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz.). Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het beorag van de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

Klachten,

Bij aankomst van een beschadigde zending moet de klant zijn klachten overmaken aan de vrachtvoerder en eventueel aan de verzekeringsinstelling, en ook een afschrift aan de verkoper laten geworden. Om geldig te zijn moeten de klachten ingediend worden per aangetekend schrijven, binnen de drie dagen na ontvangst van de zending. Elke zending waarover geklaagd wordt moet ons integraal en franco teruggestuurd worden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege.

Betwistingen,

Indien, in geval van betwisting, een regeling in der minne niet mogelijk is tussen de partijen, zal enkel de Rechtbank van het gewest van de verkoper of de Rechtbank van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd zijn.

Bij het inspannen van gerechtelijke vervolgingen om de betaling van onze facturen te bekomen en indien het verweer van de schuldenaar zonder grond of roekeloos en tergend is, wordt het bedrag forfaitair en onherroepelijk met 20 % verhoogd - met een minimum van 100 Euro - voor buitengerechtelijke kosten, zulks onverminderd de gerechtskosten. Het uitschrijven van wissels of beloften, het aanvaarden van betalingen en de francoverzending zullen aan deze gerechtelijke bevoegdheidsbepaling geen afwijking of wijziging kunnen brengen.